Chouette Gauche

Chouette Gauche

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên RFI đình công để phản đối dự luật cải cách chế độ hưu bổng của chính phủ. Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện. Mong quý vị thông cảm.