Chouette Gauche

Chouette Gauche

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhà báo và nhân viên của RFI đình công.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.