Chouette Gauche

Chouette Gauche

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

ĐÌNH CÔNG


Một bộ phận nhân viên kỹ thuật của RFI lại đình công
để phản đối kế hoạch sa thải nhân viên của ban giám đốc.
Do vậy, chương trình phát thanh không được thực hiện.
Xin cáo lỗi cùng quý vị.